การรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

  1. รับประกันสินค้าจาก xebrigames เป็นตามเงื่อนไขบริษัทฯ อายุการรับประกันนับตั้งแต่วันจัดส่งสินค้า
  2. ค่าจัดส่งทีมงานในการบริการนอกสถานที่ ฟรี ไม่มีเงื่อนไข
  3. ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น แต่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาวัสดุ หรือชิ้นส่วนในรายการเดียวกัน เพื่อใช้ในการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนให้ได้ในระยะเวลาของการซ่อมแซม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาวัสดุที่มีคุณสมบัติ และมาตรฐานเท่าเทียมกันทดแทน
  4. หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสินค้าของท่านอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทน หรือทำการซ่อมแซมสินค้า หรือดำเนินการตามความเหมาะสม โดยจะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ในกรณีที่สินค้าเป็นชุด หากเกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนใดส่วนหนึ่ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเฉพาะชิ้นส่วนที่มีปัญหาเท่านั้น
  5. ในกรณีที่สินค้าของท่านได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือได้รับการซ่อมแซมแล้ว ระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะยังคงมีผลนับจากวันที่จัดส่งสินค้า โดยไม่ได้ขยายเวลานับจากวันที่มีการซ่อมแซมสินค้า
  6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัย และตัดสินใจว่าสินค้านั้นๆ อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  7. สินค้าจะรับประกันในประเทศไทยเท่านั้น
  8. การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมถึงสินค้าฝากขาย หรือสินค้าแบรนด์อื่นๆ
  9. การรับประกันของสินค้าฝากขาย เป็นไปตามเงื่อนไขที่แบรนด์กำหนด